Ako objednávať?

Tovar si môžete objednať osobne so svojim obchodným zástupcom, ktorý Vás v pravidelných intervaloch navštevuje a rieši Vaše požiadavky.

V prípade, že ste sa rozhodli objednávky robiť osobne prostredníctvom telefonických pracovníkov, musíte vedieť, ktorý sklad je zodpovedný za spracovanie a riešenie Vašej objednávky. Túto informáciu je možné zistiť alebo prostredníctvom Vášho obchodného zástupcu, alebo prostredníctvom telefonického kontaktu na číslo: 0918/660236 – Ingrid Krajliková.

Po zistení kontaktu si už svoje objednávky môže nahlasovať rovno zodpovedným pracovníkom požadovaného skladu:

Inmedia – sklad PD (pobočka), Košovská cesta 22, 971 01Prievidza
Kontaktná osoba:
p. Čavojská
Telefón: 046/5425302, 0918 660207
E-mail: cavojska@inmedia.sk
Fax: 046/5425359

Inmedia – sklad ZV (centrála), Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Kontaktná osoba: Katarína Pastierovičová, Lenka Škultétyová
Telefón: 0918 660 201, 045/5363008
E-mail: odbytzv@inmedia.sk
Fax: 045/5363024

Inmedia – sklad KE (pobočka), Jazerná 1, 040 12 Košice
Kontaktná osoba: Silvia Kusajlová
Telefón: 0918/660224, 055/7896173
E-mail: odbytke@inmediazv.sk
Fax: 055/7896174

Mabonex – sklad PN: Horné Pole 610/16, Krakovany (smer Vrbové)
Kontaktná osoba: Mária Krepopová
Telefón: 0918/660231, 033/7910061, 0918 660 235
E-mail: krepopova@mabonex.sk
Fax: 033/7625459

Čas osobného nahlasovania objednávok je v závislosti od lokality Vašej prevádzky:

  • pre východné Slovensko – v pracovné dni od 06.00 hod do 10.00 hod
  • pre stredné Slovensko – v pracovné dni od 06.00 hod do 13.00 hod
  • pre západné Slovensko – v pracovné dni od 06.00 hod do 14.00 hod

V prípade, že viete objednávku nahlásiť viac dní vopred (minimálne 2 pracovné dni) je to možné kedykoľvek v pracovný deň v čase od 06.00 hod do 16.00 hod.

Ako platiť za tovar?

Za tovar je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovostne bankovým prevodom. Spôsob platy je dohodnutý v zmluve uzavretej so spoločnosťou INMEDIA/ MABONEX, spol. s r. o. Ak platíte v hotovosti, konkrétnu sumu za dodaný tovar uvedenú na hotovostnej faktúre s DPH zaplatíte priamo vodičovi, ktorý Vám daný tovar privezie. Suma sa platí po dôkladnom prebratí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby platíte v dohodnutej lehote splatnosti na účet spoločnosti. Za deň splatnosti sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet spoločnosti.

Ako postupovať pri preberaní tovaru?

Tovar do jednotlivých škôl/jedální zaváža spoločnosť INMEDIA/MABONEX. Vodič dopravného prostriedku, ktorý Vám tovar privezie, je povinný odovzdať Vám faktúru, ktorá slúži aj ako dodací list, vystavenú spoločnosťou INMEDIA/MABONEX, kde je uvedený súpis všetkých tovarov, ktoré Vám odovzdá.

Každú dodávku je potrebné fyzicky skontrolovať – objednané množstvo, dodané množstvo a množtvo uvedené na faktúre. Zhodu potvrdíte na dokladoch odtlačkom pečiatky, dátumom prevzatia tovaru a vlastnoručným podpisom.

Ak pri kontrole dodávky zistíte kvantitatívne alebo kvalitatívne rozdiely, je potrebné vyznačiť ich na reklamačný list, ktorý Vám na požiadanie predloží vodič dopravného prostriedku.

V prípade bezhotovostnej platby bude o takto reklamovaný tovar upravená faktúra, ktorá Vám bude zaslaná poštou. V prípade platby v hotovosti zákazník vypíše reklamačný list (súčasť hotovostnej faktúry) a uhradí plnú sumu hotovostnej faktúry vodičovi pri prebratí tovaru. Na sumu uznanej reklamácie bude vystavený dobropis, ktorý bude vysporiadaný bankovým prevodom. Z tohto dôvodu Vás prosíme o uvedenie čísla bankového účtu.

Reklamovať množstevné rozdiely po prebratí tovaru nie je možné!!!!

Ako vybaviť OSTATNÉ REKLAMÁCIE?

Na riešenie ostatných otázok volajte priamo zodpovednú operátorku, prípadne telefonickú linku zákazníckeho servisu (infolinka: 0918/660236). Kolegyne Vám rady pomôžu pri riešení iných problémov. Po odsúhlasení oprávnenosti reklamácie Vám bude suma (stanovená ako počet poškodených kusov tovaru x cenníková cena tovaru vrátane DPH) vrátená formou dobropisu. V prípade chybne vystavenej faktúry (chybná cena, množstvo), je potrebné kontaktovať priamo fakturantku, ktorá daný doklad vystavila. Jej meno a kontakt je uvedený na faktúre. Po preverení oprávnenosti Vám zodpovedná fakturantka chybnú položku opraví a zašle správnu faktúru.

Pravidlá DANONE školskej mliečnej ligy pre školský rok 2021/2022

1. Účastníkmi projektu Danone školská mliečna liga (DŠML) môžu byť: detské jasle, materské školy, základné školy, stredné školy, školské internáty základných a stredných škôl, školské zariadenia pre voľný čas a výchovnú činnosť /ďalej len školy/ a školské jedálne.

2. Každej škole a jedálni, ktorá sa zapojí do DŠML, bude vytvorené bonusové konto. Za každý odobratý kus výrobkov Danone získa škola alebo školská jedáleň 1 bod a počas celého školského roka za každého odobratého Kostíka 1,5 boda. Podľa výšky dosiahnutých bodov má škola alebo školská jedáleň možnosť vybrať si  odmenu z danej skupiny výrobkov, ktoré prispejú k modernizácii školy alebo školskej jedálne. Druh odmeny (pre školu alebo pre jedáleň) si škola zvolí v prihláške.

3. Pre plynulé zapojenie sa do DŠML je nutné zaslať „Prihlášku do DŠML“ správne a kompletne vyplnenú podľa pokynov tam uvedených najneskôr do 30.9.2021 do spoločnosti INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen. 

4. V prípade, že sa škola/jedáleň prihlási do DŠML 2021/2022  do 18.9. 2021, získava 1500 bonusových bodov navyše.

5. Danone školská mliečna liga štartuje 1.10.2021  a končí 30.6.2022, t.j. pozostáva z deviatich mesiacov. Z toho sa musia školy zúčastniť minimálne 8 mesiacov. Školské prázdniny sú v tom zohľadnené a nie je počas nich potrebné objednávať výrobky. Škola/jedáleň môže vynechať maximálne 4 týždne z 38 povinných bez potreby náhrady. Tieto rezervné týždne sú prípad štátnych sviatkov, riaditeľského voľna, chrípkových alebo uhoľných prázdnin atď. Školám, ktoré sa zapoja už od začiatku školského roka, budú odobraté kartóny za obdobie 1.-30.9.2021 zarátané ako bonusové, teda budú si môcť nimi vykompenzovať prípadné výpadky. 

6. Objednávať je možné iba celé kartóny výrobkov. Jeden kartón obsahuje 12 až 24 kusov výrobkov v závislosti od druhu výrobku, pri nápojoch 8 kusov výrobkov. Minimálny odber pre školy/jedálne s počtom detí väčším ako 90 je 22 kartónov mesačne (bez rozdielu na počet objednávok v danom mesiaci). Minimálny odber pre školy/jedálne s počtom detí menším ako 90 je 12 kartónov mesačne (bez rozdielu na počet objednávok v danom mesiaci). Minimálny odber pre školy/jedálne s počtom detí menším ako 30 je 5  kartónov mesačne (bez rozdielu na počet objednávok v danom mesiaci). Všetky kartóny sú papierové, nezálohované a nevratné. Nápoje sú balené v priesvitnej fólii.

7. V priebehu školského roka 2021/2022 garantuje DANONE výhodnú cenu na výrobky zahrnuté do projektu. Danone si vyhradzuje právo úpravy cien na základe objektívnych skutočností v súlade s dodržaním stanovenej minimálnej zľavy, rovnako možnosť výmeny príchutí alebo výrobkov zahrnutých v DŠML.

8. O všetkých zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky www.skolskymliecnyprogram.sk a telefonicky, alebo osobne pri objednávaní tovaru. 

9. Všetky výrobky nakúpené za špeciálne ceny v DŠML sú určené výlučne na spotrebu deťmi v priestoroch školy, resp. školskej jedálnea nemôžu slúžiť k tvorbe akéhokoľvek zisku zo strany školy, resp. jedálne. Spoločnosť Danone si vyhradzuje právo kontroly priebehu DŠML.

10. Zodpovednosť za objednanie tovaru má vždy každá škola/ školská jedáleň sama prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke www.skolskymliecnyprogram.sk, alebo získaných od obchodného zástupcu. Rozvoz výrobkov podľa vopred dohodnutých rozvozných dní realizujú naši výhradní partneri Inmedia spol.s.r.o. a Mabonex Slovakia s.r.o.

11. Platby za výrobky realizuje škola/jedáleň pri dodaní výrobkov v hotovosti alebo prostredníctvom faktúry. Pokiaľ škola/ jedáleň nebude uhrádzať svoje záväzky v dohodnutej lehote splatnosti, stráca nárok na odmenu v rámci DŠML. Škola/ jedáleň, ktorá nemá vysporiadané svoje záväzky, nemôže začať mliečnu ligu, kým si ich neuhradí.

12. DŠML bude finálne vyhodnotená v júli 2022 po ukončení školského roku 2021/2022. Školy a jedálne budú o výsledkoch informované prostredníctvom web stránky DŠML a písomne listom do 19.9.2022. 

13. Odmena v podobe hmotného tovaru bude zakúpená firmou DANONE pre všetky zúčastnené školy a jedálne v DŠML spĺňajúce  jej pravidlá vo výške bonusového konta školy/ jedálne a bude odovzdaná školám a jedálňam do decembra 2022. Do 19.9.2022 obdržia školy a jedálne spĺňajúce pravidlá informácie o výške svojho bonusového konta, ako aj informácie o postupe objednávania odmeny, na ktorú majú nárok.

14. Nedodržanie týchto pravidiel sa považuje za hrubé porušenie podmienok DŠML a môže viesť k diskvalifikovaniu školy/ jedálne zo súťaže bez nároku na finálnu odmenu a bonus na konte školy/jedálne prepadne. V prípade výskytu viacerých takýchto prípadov môže dôjsť k upraveniu cien výrobkov v DŠML na bežné ceny.

Archív vyhodnotení DŠML
Cenník je platný od 16.8.- 30.09.2021 !!
Aktuálny cenník platný
od 16.8.- 30.09.2021
Dajte nám vedieť, čo vašim
deťom chutí!

Vaše návrhy a podnety zasielajte na lucia.kruzliakova@danone.com.
Ste návštevníkom
0764445